Top 10 Famous Emirati  Songs In 2020

In this article, we list the most popular songs from the United Arab Emirates in 2020. Explore the most popular music videos from the United Arab Emirates. These entries are the most famous Emirati songs in 2020.

The best Emirati music. The Popular Emirates' top songs. Best Emirati songs 2020 - 2021.

"Blach Blach"

sung by: Jamila

Net Worth: $160.7K

 

"Bel Bont El3Areedh"

sung by: Hussain Al Jassmi

Net Worth: $108.8K

 

"Eshq"

sung by: Faisal Abdulkareem

Net Worth: $84.7K

 

"Enta Al Saadah"

sung by: Aseel Hameem

Net Worth: $56K

 

"Ymeh Minh"

sung by: Adel Ibrahim

Net Worth: $20.6K

 

"Enta Kolshay"

sung by: Aseel Hameem

Net Worth: $15.6K

 

"Sunnet El Hayah"

Sunnet El Hayah - Most Popular Songs from United Arab Emirates

sung by: Hussain Al Jassmi

Net Worth: $15K

 

"The Delicate"

The Delicate - Most Popular Songs from United Arab Emirates

sung by: Hussain Al Jassmi

Net Worth: $13.6K

 

"My Blood Ended"

My Blood Ended - Most Popular Songs from United Arab Emirates

sung by: Khalid Al Haneen

Net Worth: $12.9K

 

"Ana Ma Asta'3Ni"

Ana Ma Asta'3Ni - Most Popular Songs from United Arab Emirates

sung by: Ahlam New

Net Worth: $11.5K

 

"Sit Wojooh"

Sit Wojooh - Most Popular Songs from United Arab Emirates

sung by: Mustafa Al Rabeii

Net Worth: $10K

 

# Song Net Worth
1 Blach Blach $160.7K
2 Bel Bont El3Areedh $108.8K
3 Eshq $84.7K
4 Enta Al Saadah $56K
5 Ymeh Minh $20.6K
6 Enta Kolshay $15.6K
7 Sunnet El Hayah $15K
8 The Delicate $13.6K
9 My Blood Ended $12.9K
10 Ana Ma Asta'3Ni $11.5K
11 Sit Wojooh $10K
12 Hay Al Nehayah $9.6K
13 Batal El Hikaya $8.2K
14 Bahr Rikbah Ghalahm - Nas Ghazer Mahum $8K
15 Walle $6.1K
16 El Gharam Aayany $5.1K
17 Raho Wayn $5.1K
18 Ghazli Waghizluk $5K
19 Khateer $4.8K
20 Ahwak Lelmot $4.4K
21 Tesawe Elkel $4.3K
22 La Vie Is Good $3.9K
23 Ma Mrtah $3.6K
24 Arjouk $3.5K
25 Wala Murtah $3.2K
26 Rooh Al Eshk $3.2K
27 Ana Madri 3An Elnas $3K
28 La Tejamel $2.8K
29 Ethebny $2.6K
30 Shhalhalawa $2.6K
31 Kasarny Youm $2.5K
32 Sem3I $2.4K
33 Kermalak Enta $2.2K
34 2020 $2.1K
35 Dalaa Dalouna $2.1K
36 Anta Hena $2.1K
37 Alrasail $2K
38 Benaady $2K
39 Ouyoun Alshoug $1.9K
40 Alshog $1.8K
41 Mdalelni $1.7K
42 Enta Aljameel $1.7K
43 You Do Not Know $1.7K
44 Khsrt Eljanah $1.5K
45 2020 $1.4K
46 Halal Wa Haram $1.3K
47 Majd El Watan $1.3K
48 Ma Rah Ared $1.3K
49 Yamarini Tarik $1.2K
50 Ayesh Ana $1.2K
51 Ahlam Taifa $1.1K
52 Bawaddak $1.1K
53 Elhoub Min Zaman Thani $1.1K
54 Habeitak Bi Edman $1.1K
55 I Love You $1K
56 Sahla Yamoud $1K
57 Abu Dhabi Al Maseelah $1K
58 Abki Aghani $1K
59 Return To Me $986
60 Al Gomar $969
61 Mini Mix $958
62 Habeitak Bi Edman $952
63 Ya Zalm $929
64 Raiedly Waqt $887
65 Nooh Qalby $884
66 Ahbk Moot $862
67 Mortabt $851
68 Ya Galbi $835
69 Yandamah $832
70 Ya Rahat Al-Nafs $827
71 Bas Kheira $817
72 Ramshat Ain $810
73 Something Natural $780
74 Law Rejaa $746
75 Ser Alhayah $704
76 Taje W Mamlakti Enta $654
77 Khalak Shanab $580
78 Bas Ahoh $555
79 Excuse Me $552
80 Lost Of Favor $551
81 Al-Hurr Al-Nadawi $536
82 Ma 3Ndh Kelma $512
83 Et Yaturki $504
84 Fate And Fate $489
85 2019 Spotlight $464
86 Melh Maa Sokar $447
87 Afony $444
88 Ramshat Ain $440
89 Mahen Ali $438
90 Ahebnak $433
91 Latest News $427
92 El-Ghala Enta $413
93 Qalb Al Haqood $412
94 Hat Aidink $410
95 Bhor Alshoog $409
96 Shafaf $408
97 Kol Akher Youm $406
98 Alemok $404
99 Lait Tetalam $397
100 Jis Summit $395
 

Popnable /Popnable Media

Related Stories

Wednesday, 04/11/2020, 104 views

Friday, 20/11/2020, 107 views

Monday, 02/11/2020, 114 views

Thursday, 19/11/2020, 107 views

Saturday, 07/11/2020, 101 views

Wednesday, 06/01/2021, 115 views

Monday, 09/11/2020, 178 views

Sunday, 03/01/2021, 102 views

Saturday, 07/11/2020, 113 views

Thursday, 10/12/2020, 123 views